Algemene voorwaarden AtKris Studio & AtKris B&B  


Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

AtKris: gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 73494569 en handelend onder de namen AtKris Studio en AtKris B&B, gevestigd aan het adres Kortgraaf 31 te (4147 GL) Hellouw.

Klant: de (rechts)persoon die een overeenkomst aangaat met AtKris of aan wie AtKris een offerte heeft uitgebracht.  

Schriftelijk: correspondentie per post en e-mail. 


Toepasselijkheid 

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen AtKris en Klant.¬†
 • De toepasselijkheid van eventuele door Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.¬†
 • In het geval van strijdigheid tussen de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.¬†


Het aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 • Door AtKris opgestelde offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig tot de datum genoemd in de offerte. Indien er geen datum is genoemd in de offerte, heeft deze een geldigheid van 14 dagen na toezending.¬†
 • Bij aanvaarding van een aanbod, behoudt AtKris zich het recht voor om het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.¬†
 • AtKris kan niet aan offertes worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs begrijpt of zou moeten begrijpen dat de offerte of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.¬†
 • De overeenkomst komt tot stand indien de aanvaarding van het aanbod is bevestigd door AtKris. In het geval van een reservering voor de Bed & Breakfast komt de overeenkomst pas tot stand nadat AtKris de reservering heeft bevestigd.¬†


Prijs en betaling 

 • Klant ontvangt de factuur elektronisch. Klant is gehouden de factuur binnen een termijn van veertien dagen te voldoen, tenzij anders overeengekomen.¬†
 • Voor nieuwe overeenkomsten kan geen beroep worden gedaan op eerder offertes en prijzen.¬†
 • Het is Klant niet toegestaan om de factuur met een vordering jegens AtKris te verrekenen of om de betaling op te schorten.¬†
 • Indien Klant niet binnen de termijn uit artikel 4.1 het factuurbedrag heeft voldaan, is zij van rechtswege in verzuim zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van verzuim komen, naast betaling van het factuurbedrag, alle kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte ‚Äď en de kosten voor incasso, voor rekening van Klant. Tevens is Klant een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente, welke wordt berekend over het opeisbare bedrag vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Producten worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud en blijven eigendom van AtKris tot het moment dat zij volledig betaald zijn.¬†


Nakoming overeenkomst 

AtKris Studio 

 • Klant is zich ervan bewust dat AtKris antieke, gebruikte, producten verkoopt. De producten en eventuele gebreken worden, voor zover bij AtKris bekend, altijd zo volledig mogelijk omschreven. Sporen van gebruik, slijtage en ouderdom zijn normaal.¬†
 • Producten worden voordat zij worden aangeboden aan een inspectie onderworpen. AtKris geeft echter geen garantie op de producten. Het staat Klant vrij om de aangeboden producten te inspecteren alvorens tot aankoop over te gaan.¬†


Bezorging 

 • Producten kunnen uitsluitend in de winkel worden afgehaald of zij worden in overleg thuisbezorgd. AtKris verzendt geen producten via (pakket)post. ¬†
 • Het risico van beschadiging en/of verlies van het product ligt tot het moment van de bezorging of afhaling bij AtKris. Vanaf het moment van aflevering ligt het risico bij Klant.¬†
 • Het moment van aflevering is zowel bij bezorging als afhaling het moment dat het product in handen van de Klant wordt gegeven.¬†


Bed en Breakfast (‚ÄúB&B‚ÄĚ)¬†

 • Door middel van het maken van een reservering voor de B&B, gaat de klant akkoord met de huisregels en zal hij zich aan deze huisregels houden. Bij overtreding van de huisregels is AtKris bevoegd om de Klant en zijn reisgenoten de toegang tot de B&B te ontzeggen, zonder restitutie van de reissom.¬†
 • De Klant is aansprakelijk voor de door hem en/of zijn reisgenoten toegebrachte schade aan de B&B of de daar aanwezige zaken. In het geval van schade, ontvangt Klant een factuur van AtKris welke binnen 14 dagen betaald zal worden.¬†
 • AtKris is niet aansprakelijk voor eventuele schade van Klant en/of zijn reisgenoten welke wordt geleden gedurende het verblijf. Klant vrijwaart AtKris tegen dergelijke aansprakelijkheden.¬†
 • Onverminderd het hiervoor bepaalde, geldt dat indien AtKris uit enige hoofde toch in rechte aansprakelijk zou worden gesteld, dat deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en is gemaximeerd op hetgeen de verzekeraar van AtKris in het betreffende geval uitkeert. ¬†
 • AtKris is niet aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Evenmin is AtKris aansprakelijk voor storingen in stroom, water en technische voorzieningen.¬†
 • In het geval van overmacht is AtKris gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zonder dat Klant aanspraak kan maken op nakoming en/of schadevergoeding. Er is sprake van overmacht indien nakoming van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van AtKris kan worden gevergd. Hieronder wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlog, stakingen, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, overlijden van eigenaar of naaste familie.


Klachten 

 • Klachten dienen op straffe van verval schriftelijk binnen 14 dagen na de aflevering van het product of na het verblijf in de Bed en Breakfast ingediend te worden. Na het verstrijken deze termijnen wordt Klant geacht akkoord te zijn met de geleverde producten/diensten.¬†
 • Klachten, van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting niet op.


Slotbepalingen 

 • Op alle overeenkomsten tussen Klant en AtKris is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.¬†
 • Geschillen zullen uitsluiten worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‚Äôs-Hertogenbosch.¬†
 • Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.¬†
 • In het geval √©√©n of meerdere bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke nietige of vernietigde bepaling(en) in acht genomen.